X-Block (PreICO) – ALT SCOPE

X-Block (PreICO)

The First Global Blockchain 4.0 Based On Fog Computing


Ended


Token IX
Price in preICO
Price in ICO 1 IX = 0.0054 USD
Country USA
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas USA, China
preICO start 10/09/2018
preICO end 31/10/2018
ICO start 01/09/2018
ICO end 01/09/2018
Go to Top