Trecento Blockchain Capital (PreICO) – ALT SCOPE

Trecento Blockchain Capital (PreICO)

All-in-One Blockchain Investment Solution


Ended


Token TOT
Price in preICO 1 EUR = 1.2 TOT
Price in ICO 1 EUR = 1.2 TOT
Country Switzerland
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas USA, Iraq, Iran
preICO start 01/10/2018
preICO end 30/10/2018
ICO start 01/11/2018
ICO end 30/11/2018
Go to Top