Tempow – ALT SCOPE

Tempow

One Token. Three Platforms. Four Profit Sources.


Ended


Token TEMP
Price in preICO 1 USD = 6 TEMP
Price in ICO 1 USD = 6 TEMP
Country Singapore
Whitelist/KYC KYC
Restricted areas USA
preICO start 01/07/2018
preICO end 01/09/2018
ICO start 01/09/2018
ICO end 01/09/2018
Go to Top