SID Token (PreICO) – ALT SCOPE

SID Token (PreICO)

Share Internet Data


Ended


Token SIDT
Price in preICO 1 EURO = 100 SIDT
Price in ICO 1 EURO = 100 SIDT
Country Gibraltar
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas USA, China
preICO start 15/06/2018
preICO end 01/11/2018
ICO start 15/11/2018
ICO end 31/12/2018
Go to Top