IOU – ALT SCOPE

IOU

True P2P E-Commerce Loyalty Platform


Ended


Token IOUX
Price in preICO
Price in ICO 1 BQTX = 0.00125 ETH
Country UK
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas USA
preICO start 18/08/2018
preICO end 18/09/2018
ICO start 18/09/2018
ICO end 18/09/2018
Go to Top