EZeeBUY – ALT SCOPE

EZeeBUY

Revolutionizing Mobile Commerce


Ended


Token EZ8
Price in preICO
Price in ICO 1 EZ8 = 0.08 USD
Country Singapore
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas USA, China, Cuba, Sudan, Iran, North Korea
preICO start
preICO end
ICO start 01/07/2018
ICO end 01/07/2018
Go to Top