EZ Exchange – ALT SCOPE

EZ Exchange

Crypto for All


Ended


Token EZX
Price in preICO 1 EZX = 0.30 USD
Price in ICO 1 EZX = 0.30 USD
Country Malta
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas Iran, North Korea, Syria, Sudan, Nepal, Bangladesh
preICO start
preICO end
ICO start
ICO end
Go to Top