Era Swap Token – ALT SCOPE

Era Swap Token

Brings You a Time Trading Social Community Platform


Ended


Token EST
Price in preICO
Price in ICO 1 EST = 0.00005804 ETH
Country Malta
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas
preICO start 20/07/2018
preICO end 31/08/2018
ICO start 02/09/2018
ICO end 02/09/2018
Go to Top