Blockchain.io – ALT SCOPE

Blockchain.io

Your Gateway to the Internet of Value


Ended


Token BCIO
Price in preICO
Price in ICO 1 BCIO = 0.7 EUR
Country France
Whitelist/KYC KYC & Whitelist_
Restricted areas American Samoa, Ethiopia, Guam, Iran, Namibia, North Korea, Pakistan, Palau, Samoa, Serbia, Sri Lanka, Syria, Trinidad & Tobago, Tunisia, US Virgin Island, Yemen
preICO start 24/09/2018
preICO end 08/10/2018
ICO start 27/09/2018
ICO end 27/09/2018
Go to Top